'گالری چرا ایران؟؟ بیمه همایش ها قوانین توریستی راهنمایان تور ارسال مدارک پزشکی پیشنهادات

قوانین توریستی

منشور حقوق بیمار در ایران

1.دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است. ارائه خدمات سلامت بايد؛

1-1) شايستۀ شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد؛

2-1) برپايه ي صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد؛

3-1) فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد؛

4-1) براساس دانش روز باشد؛

5-1)مبتني بربرتري منافع بيمار باشد؛

6-1) درمورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران باشد؛

7-1)مبتني برهماهنگي ارکان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد؛

8-1) به همراه تأمين کليۀ امکانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت هاي غير ضروري باشد؛

9-1) توجه ويژه اي به حقوق گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛

10-1) در سريع ترين زمان ممکن و با احترام به وقت بيمار باشد؛

11-1) با در نظرگرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد؛

12-1)درمراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه ي آن صورت گيرد. در موارد غير فوري (الکتيو) براساس ضوابط تعريف شده باشد؛

13-1) در مراقبت هاي ضروري وفوري (اورژانس)، در صورتي که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه ي خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
14-1) درمراحل پاياني حيات که وضعيت بيماري غيرقابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش کاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضار مي باشد. بيمار در حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي که مي خواهد همراه گردد.

2–اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافي دراختيار بيمار قرار گيرد؛

1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد؛

2-2) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش؛

3-2) ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش؛

4-2) نام، مسئوليت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشکي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آن ها با يکديگر؛

5-2) روش هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف وقوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز کليه ي اطلاعات تاثيرگذار درروند تصميم گيري بيمار؛

6-2) نحوه ي دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشکي درطول درمان؛

7-2) کليه اقداماتي که ماهيت پژوهشي دارند؛

8-2) ارائه آموزش هاي ضروري براي استمراردرمان؛

9-2) نحوه ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد:

10-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درک در اختيار وي قرارگيرد، مگر اين که تاخير در شروع درمان به واسطه ي ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (دراين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.) و یا بيمار علي رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد که در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين که عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد؛

11-2) بيمار مي تواند به کليه ي اطلاعات ثبت شده در پرونده ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج درآن را درخواست نمايد.

3- محدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد؛

1-3) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط؛

2-3) انتخاب و نظرخواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور؛

3-3) شرکت يا عدم شرکت در هر گونه پژوهش، با اطمينان از اين که تصميم گيري وي تاثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت؛

4-3) قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر درموارد خودکشي يا مواردي که امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي دهد؛

5-3) اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني که بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري مي باشد ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشکي درزمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرارگيرد.

6-3) شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل مي باشد؛

7-3) انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه، مبتني بردريافت اطلاعات کافي و جامع (مذکور در بند دوم) باشد؛

8-3) پس از ارائه اطلاعات، زمان و کافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود؛

4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد؛

1-4) رعايت اصل رازداري راجع به کليه ي اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد؛

2-4) درکليه ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظور کليه ي امکانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛

3-4) فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند؛

4-4) بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.

5-4) همراهي يکي از والدين کودک درتمام مراحل درمان حق کودک مي باشد مگر اين که اين امر بر خلاف ضرورت هاي پزشکي باشد.

5–دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شکايات حق بيمار است؛

1-5) هر بيمار حق دارد درصورت ادعاي نقض حقوق خودکه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در کيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شکايت نمايد؛

2-5) بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شکايت خود آگاه شوند؛

3-5) خسارت ناشي از خطاي ارائه کنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات درکوتاه ترين زمان ممکن جبران شود.

دراجراي مفاد اين منشور درصورتي که بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد، اعمال کليه ي حقوق بيمار - مذکور در اين منشور- بر عهده ي تصميم گيرنده ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده ي جايگزين برخلاف نظر پزشک، مانع درمان بيمار شود، پزشک مي تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد .

چنانچه بيماري که فاقد ظرفيت کافي براي تصميم گيري است، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

انواع خدمات درماني قابل ارايه به گردشگران سلامت: 

الف) سرپايي:

کليه خدماتي که جهت چکاپ تشخيص بيماري، انجام امور پاراکلينيکي و درمان به بيماران در کمتر از 24 ساعت ارائه مي شود.

ب) بستري:

کليه خدماتي که با بستري بيمار در مدتي بيش از 24 ساعت ارائه مي گردد.


شرايط مراکز پزشکي پذيراي گردشگر سلامت:

1- شرايط عمومي:

1-1) دارا بودن پروانه هاي قانوني

2-1) دارا بودن گواهينامه ارزشيابي حداقل درجه1، طي دو سال پياپي با احتساب سال اول بهره برداري

3-1) اخذ درجه يک ممتاز در ارزشيابي بيمارستان دربخش ذيربط

4-1) اخذ حداقل درجه يک در بخش هاي مراقبت ويژه شامل CCU,ICU,PICU,NICU در ارزشيابي بيمارستان

2) نيروي پرسنلي:

2- الف) کادرتخصصی

1) سن شهرت پزشکي بزشکان متخصص مربوطه به تائيد معاونت درمان دانشگاه مربوطه

2) عدم وجود پرونده تخلفاتي

2- ب)کادرعمومي-پرستاري:

1) رعايت ضوابط استاندارد بين المللي به ازاه هر تخت بستري دربخش ذيربط

2) رائه مراقبت هاي پرستاري بر مبناي استاندار دهاي برستاري مدون موجود مورد تاييد وزارت بهداشت در بخش ذيربط

3) رائه روشهاي پرستاري عمومي و تخصصي بر مبناي استانداردهاي پرستاري مدون موجود مورد تاييد وزارت بهداشت در بخش ذيربط

4) انجام مداخلات پرستاري تخصصي مورد تاييد وزارت متبوع توسط پرستار باليني داراي حداقل مدرک کارشناسي

5) وجود حداقل يک پرستار باليني (کارشناس و بالاتر) داراي گواهي نامه معتبر در زبان انگليسي

3) تجهيزات پزشکي:

وجود تجهيزات سالم وفعال مطابق استاندارد اعلام شده از طرف وزارت متبوع

4) شرايط جغرافيايي:

1-4) دسترسي آسان به امکانات جاده اي و ترابري هوايي مطلوب

2-4) وجود هتل هاي داراي استاندارد مورد نأييد وزارت کشو رو سازمان ايرانگردي و جهانگردي در نزديکترين فاصله با بيمارستان

5) شرايط جانبي:

1-5) وجود مترجم مسلط به زبان انگليسي و متناسب با زبان بيمار براي راهنمايي درزمان پذيرش و بستري و ساير مراحل حضور بيمار در بيمارستان

2-5) امکان ارتباطات بين المللي براي بيمار (تلفن و اينترنت)

3-5) وجود داروخانه 24 ساعته جهت تامين داروها و تجهيزات مورد نياز بيماران در داخل بيمارستان

4-5) وجود آشپزخانه مجهز با منو انتخاب غذا

5-5) وجود سيستم ثبت الکترونيک کليه اطلاعات پرونده بيماران و ارسال ماهيانه اطلاعات بيماران به معاونت سلامت و درمان دانشگاه طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت

6-5) ثبت کليه مندرجات پرونده ها و گزارش هاي پاراکلينيک و تحويل خلاصه پرونده طبق استانداردهاي جهاني به زبان انگليسي

7-5) داشتن بروشور و ساير مستندات الکترونيکي و غير الکترونيکي جهت معرفي خدمات قابل ارائه در آن مرکز و تعيين هزينه خدمات در آن به زبان انگليسي

8-5) داشتن وب سايت مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی